Det kan være mange grunner til at man vurderer å ta opp et forbrukslån, men det er veldig viktig å tenke seg godt om før en avtale inngås. I dagens marked er det mange lånegivere, og det kan fort bli uoversiktlig. Bruk rådgivere fra lokale banker, som for eksempel lillesandssparebank, og sammenlign de ulike tilbudene.

Et annet alternativ kan være de mange sammenligningstjenestene, som gir potensielle lånetakere muligheten til å vurdere forskjellige type lån opp mot hverandre. Her kan også lånegivere gis mulighet til å komme med sine uforpliktende tilbud direkte til kundene på forespørsel. Dette gir en oversiktlig plattform hvor vilkår som rente, avdrag og gebyrer kan sammenlignes.

Nedbetalingstid på inntil fem år

Med de siste reguleringene, som er innført med tanke på å redusere den totale gjelden i norsk privatøkonomi, så har maksimal nedbetalingstid blitt satt til fem år. Dette gjør det mer oversiktlig og dermed enklere å foreta et valg. Den nedbetalingstiden som til slutt velges påvirker imidlertid både månedlige avdrag og den totale kostnaden på lånet.

Et lån på 400 000 kroner med 15 % rente koster 9 000 i måneden og 560 000 kroner totalt. Om det samme lånet betales ned på to år, stiger den månedlige kostnaden til 19 000 kroner mens totalkostnaden for lånet blir 460 000. Det er altså store forskjeller etter nedbetalingstiden som velges, og det bør påvirke valget.

Alternativene blir færre

Det er aldri den beste løsningen å ta opp et forbrukslån, men noen ganger kan det føles som den eneste muligheten. På dette stadiet kan det være lett å gå fort fram og ende opp med en løsning som ikke er ideell når lånet skal betales tilbake. Avdragene kan begynne å legge ekstra press på en allerede presset økonomi.

Når nedbetalingstid velges, så er det fristende å gå for det som virker som den rimeligste løsningen – over fem år. Regnestykket sier dog at dette faktisk blir det absolutt dyreste alternativet, men marginene blir større hver måned. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at lånetaker ved anledning bør foreta ekstra innbetalinger underveis i låneperioden.

Marginer og totalkostnad

Følelsen av å ha penger på bok gjør godt, men med lånte penger så er det veldig viktig å huske at dette bare er midlertidig. De månedlige inntektene må kunne dekke de økte kostnadene et lån vil medføre. Marginene som var der før låneavtalen ble inngått avgjør i stor grad hvilken nedbetalingstid som bør velges

Forskjellene på hvor høy rente de forskjellige lånegiverne tilbyr er stor. Jo større lånet er desto større blir forskjellene. Dette gjelder også for lengden og totalkostnaden på lånet. Forarbeidet som gjøres, både med tanke på nedbetalingstid og hvilken lånegiver som velges, kan fort bli et av de viktigste valgene som gjøres i løpet av et liv.

Kort er billig og langt er dyrt, men…

Til syvende og sist er det den økonomiske situasjonen til lånetaker som avgjør hvilken nedbetalingstid som bør velges. Et langt lån blir et dyrere lån, men et kort lån får veldig mye høyere avdrag. Er det en mulighet til å betale ned lånet på kortest mulig tid, så er det alltid det beste alternativet.

Om de månedlige marginene ikke gir rom for høye utbetalinger, så bør kortest mulig nedbetalingstid uansett velges. Om utgifter kuttes og disiplinen er på plass, så er det mye å spare på å bli ferdig med lånet så fort som overhodet mulig. Refinansiering etter en tid kan også være med på å redusere utgifter på kort sikt.

Oppsummering

 • Vurder alternativer, renter og gebyrer
 • Rådgivere og sammenligningstjenester
 • Lave månedlige utgifter eller rimeligere lån
 • Ekstra innbetalinger, disiplin og marginer

Listen over fordeler og ulemper kan være et godt grunnlag for vurderingen om en skal inngå en slik forpliktelse som et forbrukslån er. Det er en avgjørelse som får stor innvirkning på privatøkonomien de neste årene. Et forbrukslån kan være en velsignelse i en vanskelig situasjon, men kan også gjøre en vanskelig situasjon verre.

Husstandenes forbruksgjeld øker raskere enn annen gjeld. Dette til tross for advarsler rundt overdreven bruk av forbrukslån. Tre prosent av den samlede gjelden i norske husholdninger, kommer av forbruksgjeld. Den prosentvise andelen renter som kommer fra denne gjelden, er også betydelig høyere.

Felles for alle usikrede lån, er at nye lån ikke skal ha en nedbetalingsperiode som overstiger 5 år. Unntaket er ved refinansiering av eksisterende lån. I dette tilfellet kan det nye lånet ha en løpetid på inntil 15 år.

Ulike varianter av lån uten sikkerhet

Eksempler på lån uten sikkerhet, er ulike tradisjonelle forbrukslån, smålån eller kredittlån. Det kan også være refinansiering av allerede eksisterende lån. Det billigste alternativet er individuelt. Dette avhenger blant annet av rente, lånesum og lengde på nedbetalingsperiode. I enkelte tilfeller avhenger det også av din disiplin. Både i forbindelse med nedbetaling, og generelt forbruk.

Når du skal søke om lån, må du se på den effektive renten. Det er denne som gir mest riktig bilde av lånets totale kostnad. Denne inkluderer pålagte kostnader som etableringsgebyr og termingebyr i tillegg til renten. Lånet med laveste rente, vil derfor ikke nødvendigvis være det rimeligste.

Lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet kan for eksempel være rammelån. Her låner du til forbruk gjennom å øke gjeld på egen bolig, inntil en viss prosent av boligens verdi. Bankene har normalt en øvre utlånsgrense på 60 % av boligens verdi. Dette da de ønsker å være garantert å få tilbake utlånte verdier.

Å ta opp forbrukslån uten sikkerhet

Bankene vurderer risiko basert på ulike emner. Disse inkluderer blant annet din betalingsevne, verdi på eiendeler, oppsparte midler, og eventuelle betalingsanmerkninger. Et forbrukslån uten sikkerhet, vil alltid øke bankenes opplevde grad av risiko. Banken har slik ikke tilgang til dine verdier ved et mislighold av låneavtalen. De har dermed økt risiko for å tape penger.

Høyere risiko gir høyere rentesats. Ved lån uten garanti, vil betalingsevne være det eneste vurderingskriteriet banken kan fastsette risiko fra. De fleste lån uten sikkerhet vil derfor normalt ha en høyere rentesats i følge https://www.forbrukslån.no. Det finnes ingen regler for hva du kan bruke de utlånte pengene til.

Nedbetalingstid er like viktig som rentesats

Et lån med høy rente, men med lave, eller ingen øvrige kostnader som månedsgebyr, kan være et rimelig alternativ. Dette forutsetter at lånet betales raskt ned. Kortere nedbetaling gir kortere perioder med rentekostnader. Dette har store utslag på hva som til slutt blir lånets totale kostnad.

Sikkerhet i egne verdier

Et lån med sikkerhet i for eksempel bolig, reduserer bankens risiko for tap av penger. Banken vil premiere denne formen for garanti, ved å redusere rentesatsen. Dersom du ikke betaler renter og avdrag som avtalt, kan banken i ytterste konsekvens ta eierskap i dine eiendeler.

Normalt vil større lån bli nedbetalt over lenger perioder. Disse har normalt en lavere totalkostnad, dersom din betalingsevne er eneste faktor for risikovurdering. Dette skyldes den store forskjellen i låneformenes rentesats. Jo lenger nedbetalingstiden er på et lån, dess mer avgjørende er renten for dets totale kostnader.

Sikkerhet i egne verdier kan redusere rentesatsen med over 20 %. Et lån uten sikkerhet på 500 000 kroner med 19 % rente, kan ha en totalkostnad på 778 000 kroner. Et tilsvarende lån med sikkerhet, kan gi en rente på 3 %, og koste 539 000 kroner.

Fordeler og ulemper

Fordeler med lån til forbruk

 • Pengene du trenger blir relativt raskt utbetalt
 • Du kan bruke pengene på det du selv ønsker eller trenger
 • De kan ha tilleggsfordeler som bonusordninger og reiseforsikring

Ulemper med lån til forbruk

 • En større del av inntekten bindes til nedbetaling av lån
 • Du kan handle over evne, fordi du har penger tilgjengelig
 • Produkter du kjøper kan bli dyrere enn prislappen

Refinansiering

Flere små lån kan føre til en uoversiktlig økonomi. Flere banker som for eksempel Bank Norwegian tilbyr refinansiering av forbrukslån. Slik kan du slå sammen flere små lån til ett. Dette gir deg bedre oversikt over egen økonomi. Du kan også forvente en lavere rente og gebyrkostnader.

Det kan være vanskelig å ha kontroll på hvor mye du faktisk betaler i avdrag. Spesielt dersom du har mange lån. Du kan fort ende opp med en lang og dyr nedbetalingsperiode. Spesielt dersom du kun betaler minimumsbeløpet på lånene hver måned.

Er det alltid lurt å refinansiere?

Vær oppmerksom på den effektive renten. Etablerings- og månedsgebyrer kan gjøre at refinansieringen totalt sett ikke lønner seg. Dette gjelder spesielt dersom den oppsummerte lånesummen er lav, eller når det er kort tid igjen av nedbetalingsperioden. Da kan det være mer lønnsomt å nedbetale ned eksisterende gjeld så raskt som mulig.

Behov for fleksibilitet

I enkelte tilfeller kan det være behov for fleksibel tilgang på penger. Det kan oppstå behov for en buffer i ustabile økonomiske perioder. Ofte kan det være avslappende å vite at du har penger tilgjengelig. Helst uten å bruke dem, dersom det ikke er helt nødvendig.

Rammelån og kredittlån gir muligheten til å ta ut, og betale inn penger innenfor en viss sum. Dette kan du gjøre så fort behovet oppstår. Du betaler dermed kun renter av utestående beløp. Rentekostnaden teller også kun i perioden pengene er ute av kontoen. Ved usikkert behov, kan denne låneformen være gunstig.

 • Konstant tilgang på penger kan føre til at lånet øker, tross månedlige innbetalinger
 • Dersom lånet strekkes over lang tid, øker rentekostnadene
 • Denne typen lån passer best dersom du er disiplinert, og ikke handler spontant

Hjelp ved økonomiske problemer

Tidligere økonomisk uføre, kan føre til vanskeligheter med å få gunstige lånebetingelser. Bankene ser røde varseltrekanter, dersom du har historikk med stadig økende gjeld, inkasso eller tvangssalg. Du bør da søke råd hos saksbehandler i en bank du stoler på. Å følge en nøyaktig nedbetalingsavtale kan hjelpe deg.

Usikret lån for den spontane handler

Dersom du er en spontan handler, kan du være få kjøp unna økonomiske problemer. Du kan ta stor fordel i å følge et budsjett. Å ha en låneform som forplikter deg til månedlige nedbetalinger, uten tilgang på mer penger, kan også lønne seg. Om gjelden stadig øker, er dette en indikasjon på at forbruket må reduseres.

En robust økonomi tross usikret lån

I enkelte tilfeller kan et lån uten sikkerhet gi gevinst. Det kan forekomme tilfeller der et lån med kort nedbetalingstid, finansierer en investering. Dette kan lønne seg, dersom du i etterkant kan selge dette til en høyere pris, enn lånet kostet. Det kan være klokt å utføre nøkterne beregninger før du tar ut lån til slike formål.

Mer om forbrukslån kan du lese på SNL.no

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg forvente samme rente i hele låneperioden?

Nei. Banken kan sette opp renten om de ønsker det.

Kan jeg flytte lån til en annen bank når jeg vil?

Ja. Alle har rett til å bytte bank etter eget ønske.

Kan jeg påvirke banken til å gi en billigere rente?

Ja. Du kan forhandle om betingelser. Vis disiplin i forkant.

Har banken noe med hva jeg bruker forbrukslånet til?

Nei. Dette lånet er til forbruk, og du bestemmer bruken selv.

Hvordan får jeg et usikret lån?

For eksempel gjennom lokalbank, aktører på nett, eller via arbeidsgiver.

Bør jeg unngå lån uten sikkerhet?

Det er situasjonsavhengig. Vurder ærlig dine økonomiske evner og begrensninger.